Hjem/Aktuelt/FRIVILLIGBLOGG/Julehilsen fra styreleder

Julehilsen fra styreleder

Dette har vært et svært aktivt år for Ingeniører Uten Grenser. Frivillige har bidratt med ingeniørfaglig støtte både fra Norge og ute i felt. Flere fagutvalg og lokalavdelinger har vært særdeles aktive og vi har hatt et tredvetalls ingeniører og studenter ute på feltoppdrag til blant annet Tanzania, Ghana, Kenya, Tyrkia, Nepal og Senegal. Videre har vi  hatt høy og synlig aktivitet fra Norge, blant annet gjennom fagseminarer, webinarer og ulike eventer.

Konkret innsats og muliggjøring av større satsninger
Hovedaktiviteten til Ingeniører Uten Grenser er humanitær ingeniørinnsats i lav- og mellominntektsland. Den store trenden er at vi får gjort mer av både konkrete forbedringer og prosjekteringsarbeid som muliggjør større satsninger. Den konkrete innsatsen gir en nærhet til de vi samarbeider med i felt. Å se effekten av mer elektrisitet fra nye solcellepaneler på barneskolen Eco Moyo i Kenya kjennes umiddelbart meningsfylt. Og at vi via samarbeid med lokale universitetsmiljøer i Zimbabwe raskt kan finne løsninger for Midland Childrens Hope Project (MCHP) sitt barnehjem, når vann- og sanitærsituasjonen blir prekær, forteller at vår innsats gjør en forskjell. Det forteller oss også at veien til effektiv og langsiktig utbedringer av infrastrukturen i sårbare områder i verden handler om godt samarbeid med lokale fagmiljøer og bidrag til en svært nødvendig kompetansebygging innenfor ingeniør- og teknologifag flere steder i verden. Nettopp derfor er pilotprosjektet vi er i gang med, sammen med Forskerfabrikken, så viktig. Prosjektet som går under navnet STEM Without Borders har som mål å bidra til økt satsning på realfag, ved at lærerne får utvidet sin verktøykasse for praktisk og inspirerende undervisning i de viktige STEM-fagenen (science, technology, engineering, mathematics.) Dette er én måte vi som ingeniører og teknologer kan være med å utvikle lokal ingeniørkompetanse i land som trenger utbygging av essensiell infrastruktur og hvor klimaendringene i økende grad krever tilpasninger.

Mulighetsstudier er et annet område hvor IUG bidrar. For en ung organisasjon har det ikke alltid vært like lett å følge med på hva som skjer med disse etter at oppdraget er utført. Særlig hvis det tar noen år før foreslåtte løsninger blir implementert. Men selv om ting (noen ganger) tar tid, er det desto mer gledelig når våre grunnarbeider bidrar til større løsninger. Tidligere i år ble eksempelvis et stor fabrikk for gjenvinning av plastavfall i flyktningeleirer i Tindouf i Algerie, åpnet. Tre år etter at to IUG-frivillige var på oppdrag og deretter overleverte forslag til sirkulære løsninger for håndtering og resirkulering av de enorme mengden med plast i disse leirene.

Aktiviteter fra Norge
Pandemiårene ga utfordringer også for vår organisasjon. Samtidig ble tiden brukt godt. Systemer for kvalitetssikring av oppdrag og prosjekter ble forbedret, og organisasjonen fikk både trent og ble mer bevisste på hvordan vi kan støtte internasjonale prosjekter fra Norge. Dette har vi tatt med oss inn i 2022 – og det er svært gledelig at flere frivillige er engasjert i våre utenlandsoppdrag ved å gi faglig støtte fra Norge. Et godt eksempel her er den relativt unge lokalavdelingen IUG Vestfold, som i hele år har utført tester på verkstedet i Tønsberg, til stor hjelp for prosjektet 'Grønne jobber i Mali'.

Ellers vil jeg berømme fagutvalgene våre! De spiller en aktiv rolle i å sikre gode oppdragsbeskrivelser slik at vi kan matche behovene ute med kvalifiserte frivillige for oppdragene våre. Faggrupper deltar også aktivt i å følge opp våre mer langsiktige prosjekter, eksempelvis følger faggruppe bygg arbeidet med Youth Empowerment Center i Nord Ghana tett. Og mye takket være deres innsats ble første spadetak for byggeprosessen tatt nå i midten av november. Ellers har IUG arrangert flere fagseminarer og andre arrangementer dette året. Her har de ulike faggruppene spilt en viktig rolle. Eksempelvis tok faggruppe Ren Energi initiativet til et meget vellykket fagseminar som vi arrangerte tidligere i høst sammen med Solenergiklyngen: «Distribuert solenergi for elektrifisering i Afrika – hva er status?».

Jeg var selv tilstede på Plastdagen 2022 som ble arrangert på Kulturhuset i Oslo. Der fikk jeg gleden av å delta på et engasjerende frokostmøte om arbeidet med global plastproblematikk med dyktige innledere og paneldeltagere. Resten av dagen ble brukt på del 2 av Plastdagen; et fagseminar hvor en rekke internasjonale plastprosjekter ble presentert. Det var en raus deling av erfaringer og mange gode samtaler. Opplevelsen jeg sitter igjen med etter denne dagen er at vi er mange som jobber for økt tempo i arbeidet med global plastproblematikk, og vi er mange som ønsker å samarbeide om en mer kraftfull innsats. Stor takk til engasjerte IUG-frivillige som sto for planlegging og gjennomføring av denne dagen. Godt støttet av IUG-administrasjonen og samarbeidspartnere på Plastdagen2022; GRID-Arendal, NGI, Norconsult og Forum for teknologi- og utviklingssamarbeid (FTU).

En siste ting jeg vil trekke fram under dette punktet er Missing Maps. Her har mange frivillige over tid bidratt slik at vi kan samle folk til å lage kartverk i områder av verden hvor dette ikke finnes fra før. Viktigheten av kart med oversikt over veier, bygninger, elver blir ekstra tydelig når katastrofen rammer. Enten det handler om epidemiutbrudd, flom eller andre naturkatastrofer er oversikt over terreng og hvor mange boliger det finnes i området helt essensielt for et effektivt nødhjelpsarbeid. I år har IUG-frivillige og IUG-administrasjonen fasilitert Missing Maps eventer for både Partnere og andre selskaper. Jeg vil takke både fasilitatorer og ‘mappere’ for flott innsats. Samtidig er dette et område jeg har stor tro på at vi kan fortsette å løfte. Med et økende antall naturkatatastrofer og akutte behov for tilpasning til klimaendringer, er dette en form for humanitære ingeniørinnsats som verden trenger mer av. Og det er en form for innsats som nær sagt alle kan bidra med, med en PC, noen timer til rådighet og litt veiledning fra IUGere.

Takk!
Ved utgangen av et innholdsrikt IUG-år 2022 er det mange som skal takkes. Vi begynner etter hvert å bli mange IUG-frivillige som deler av sin tid, kompetanse og sitt engasjement for gjøre verden mer bærekraftig og rettferdig. Stor takk til hver og en! Jeg vil også gjerne trekke fram en annen sentral del av organisasjonen vår, nemlig vår utmerkede administrasjon. Med daglig leder Marianne ved roret, har organisasjonen vår nå en liten, men effektiv administrasjon med bred erfaring innenfor humanitært arbeid, prosjektledelse, fundraising og kommunikasjon. Seks fulltidsansatte og en praktikant i deltidsstilling gjør en formidabel jobb for å planlegge, kvalitetssikre og gjennomføre våre mange oppdrag og prosjekter. Som frivillig på mitt første oppdrag selv dette året, kan jeg skrive under på at vi har en administrasjon som tar godt hånd om den frivillige både før, under og etter oppdrag. Videre kan vi være sikre på at det er gjort et grundig arbeid på lokale behov og at vi samarbeider godt med de mennesker og lokalsamfunn som skal eie og drifte de løsningene vi kommer fram til. I tillegg arbeider administrasjonen iherdig med å sikre en økonomi som gjør at vi kan fortsette å utvikle oss som organisasjon slik at vår humanitære ingeniørinnsats får en stadig større effekt.

Dette bringer meg over til den siste gruppen jeg har lyst til å takke i denne omgang: Våre partnere i næringslivet. Midlene som våre Partnere bidrar med er selve fundamentet for finansieringen av vår virksomhet. I tillegg representerer våre Partnere både bredde og spisskompetanse innenfor teknologi- og ingeniørfag. Ved at alle våre oppdrag også blir lyst ut for ansatte hos våre Partnere, har vi tilgang til en fantastisk kompetanse-pool av folk som ønsker å være med på IUGs humanitære arbeid. Jeg vil derfor rette en stor takk til våre Partnere og de ansatte i: Heidelberg Materials, Elvia, NITO, Multiconsult, GNIST, NGI, Norconsult, Asplan Viak, Era Geo og Fokus Rådgivning. Takk for at dere støtter opp om arbeidet med å utvikle IUG og på den måten sørger for mer humanitær ingeniørinnsats.

Takk til alle som engasjerer seg i og for IUG og vårt arbeid. Deres støtte gjør en forskjell!

Beste hilsen
Karl Ove Ingebrigtsen
Styreleder
Ingeniører Uten Grenser

Del:
Powered by Cornerstone