Vannsikkerhet ved Utviklingssenter

Stiftelsen Nyenga | Uganda

Om Oppdraget

I oktober 2019 reiste Master med Mening-student Endre og hans Mentor Nils-Otto til Nyenga for å vurdere vanntilførsel og -forbruk ved senteret. I felt fikk Endre og Nils-Otto også hjelp av Ellen Jessica Kayendeke, som er foreleser ved Makarere Universitet i Uganda innen vannlagringsdynamikk og spesialist på våtmarker.

IUG har hatt flere oppdrag hos Stiftelsen Nyenga, som driver et senter for utvikling på landsbygda i Uganda. Senteret har jordbruk, fiskeoppdrett, barnehjem, helsestasjon og grunnskole. Her tilbys også mikrofinanslån og hjelp med å etablere egne arbeidsplasser. Målet til Stiftelsen Nyenga er å fremme bærekraftig vekst gjennom å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn.

Tilgang på tilstrekkelig vann (både kvantitet og kvalitet) er avgjørende for mange av senterets aktiviteter.

Masteroppgaven som ble skrevet fra dette feltarbeidet handler om de hydrauliske systemene ved Stiftelsen Nyengas tomt; og skal brukes til å estimere grunnvannstrømmen og å komme med noen råd angående vannsikkerhet og risikoanalyse. Det ble utført flere pumpetester fra den viktigste drikkevannsbrønnen, og utslippsmålinger i lokale kilder og elver. Det ble også tatt vannprøver som skulle analyseres for forskjellige fysiske og kjemiske parametere.

Dersom du ønsker å lese masteroppgaven, finner du den i menyen til høyre. 


In October 2019, Meaningful Master student Endre travelled with his mentor Nils-Otto to Nyenga to assess water supply and consumption at the center. In the field, Endre and Nils-Otto were also assisted by Ellen Jessica Kayendeke, a lecturer at Makarere University in Uganda in water storage dynamics and a wetland specialist. 

EWB have had several assignments with the Nyenga Foundation, which runs a center for development in rural Uganda. The center has agriculture, fish farming, orphanages, health centers and primary schools. It also offers microfinance loans and help to establish their own jobs. The goal of the Nyenga Foundation is to promote sustainable growth by strengthening individuals, families and local communities. 

Access to sufficient water (both quantity and quality) is crucial for many of the center's activities. 

The master's thesis that was written from this fieldwork is about the hydraulic systems at the Nyenga Foundation site; and will be used to estimate groundwater flow and to provide some advice regarding water safety and risk analysis. Several pump tests were carried out from the main drinking water well, and discharge measurements in local sources and rivers. Water samples were also taken to be analyzed for various physical and chemical parameters. 

If you want to read the master's thesis, you will find it in the menu on the right. 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone