Vannhåndtering, regnvann og erosjonsproblematikk ved Eco Moyo i Kenya

Om Oppdraget

NTNU-studenten Maja Kirkhus leverte våren 2022 en Master med Mening i samarbeid med IUG og Eco Moyo Education Centre. Maja studerer bygg- og miljøteknikk, med hovedprofil innen vannforsynings- og avløpsteknikk, og utførte sammen med sin IUG mentor Rebecca Martinsen, sitt feltarbeid hos Eco Moyo i februar/mars.

Hovedmålet med forskningen var å forbedre resiliens mot tørke og erosjon ved Eco Moyo gjennom håndtering av regnvann. Eco Moyo er en barneskole i rurale Kilifi, Kenya. Skolen har tre vannkilder: (1) vann levert av Kilifi kommune gjennom et ledningsnett, (2) oppsamlet regnvann med en lagringskapasitet på 68 m3, og (3) en brønn i bunnen av eiendommen. Ingen av de tre kildene sørger for pålitelig vannforsyning med god vannkvalitet. Hovedbekymringen er at kommunen ikke klarer å levere vann gjennom ledningsnettet i tørketider. En pålitelig vannforsyning er avgjørende for å sikre daglige aktiviteter og for å oppfylle skolens utviklingsmål. Det er derfor viktig å undersøke potensialet for å forbedre vanntilgjengeligheten gjennom forvaltning av lokale regnvannsressurser.

Selv om hovedutfordringen er vannmangel, ble det argumentert for at tilgjengelig vann skulle dekke et middels høyt behov for å regnes som resilient. Skolens ansatte hadde ikke nødvendig kunnskap til å gi brukbare data om vannfordelingen ved skolen, og det ble besluttet å fokusere på å estimere totalbehovet.

Tre tilnærminger ble brukt: (1) skolens strategiske plan fra 2020, (2) litteraturgjennomgang og (3) observasjoner i felt. I kombinasjon med en parallell masteroppgave av Nybø og Hartnik (2022) ble potensialet for å fylle en underjordisk betongtank på 100 m3 med regnvann undersøkt.

Eco Moyo anses å ha et stort potensial for å forbedre vanntilgjengeligheten og redusere erosjon gjennom vannhåndtering. Implementeringen av nye regnvannshåndteringssystemer antas å være begrenset av økonomi og vedlikeholdsbehov. Det argumenteres for å fokusere på tiltak som gir størst mulig utbytte først. Før nye tiltak implementeres, burde det være tydelig definerte vedlikeholdsoppgaver for systemet.

Ønsker du å lese hele masteroppgaven kan den lastes ned i menyen til høyre. 


In the spring of 2022, NTNU student Maja Kirkhus delivered a Meaning Mater’s in collaboration with EWB and Eco Moyo Education Centre. Maja is studying civil and environmental engineering, with a main profile in water supply and wastewater engineering, and together with her EWB mentor Rebecca Martinsen, carried out her fieldwork at Eco Moyo in February / March.

The main goal of the research was to improve resilience to drought and erosion at Eco Moyo through rainwater management. Eco Moyo is a primary school in rural Kilifi, Kenya. The school has three water sources: (1) water supplied by Kilifi municipality through a pipe network, (2) collected rainwater with a storage capacity of 68 m3, and (3) a well at the bottom of the property. None of the three sources ensures a reliable water supply with good water quality.  
The main concern is that the municipality is unable to supply water through the pipe network during dry seasons. A reliable water supply is essential to ensure daily activities and to meet the school's development goals. It is therefore important to explore the potential for improving water availability through the management of local rainwater resources.

Although the main challenge is water scarcity, it was argued that available water should meet a medium-high need to be considered resilient. School staff did not have the necessary knowledge to provide usable data on water distribution at the school, and it was decided to focus on estimating the total demand. 

Three approaches were used: (1) the school's 2020 strategic plan, (2) literature review, and (3) observations in the field. In combination with a parallel master's thesis by Nybø and Hartnik (2022), the potential for filling an underground concrete tank of 100 m3 with rainwater was examined.

Eco Moyo is considered to have great potential to improve water availability and reduce erosion through water management. The implementation of new rainwater management systems is assumed to be limited by economy and maintenance needs. It is argued to focus on measures that provide the greatest possible benefit first. Before new measures are implemented, there should be clearly defined maintenance tasks for the system.

If you want to read the entire master's thesis, it can be downloaded from the menu on the right.

 

 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone