Greening Emergency Response

Om Oppdraget

Ingvild Wang, som til vanlig jobber i Rambøll, har de siste månedene jobbet med et spennende oppdrag "Greening Emergency Response" i samarbeid med Røde Kors.

Norges Røde Kors (NorCross) har lang erfaring med å sette opp feltsykehus bestående av ekspertpersonell og utstyr for å svare på helsebehov i nødstilfeller. NorCross akuttsykehus inkluderer kliniske tjenester (f.eks. operasjonssaler, legevakt) og offentlige helsetjenester (f.eks. sykdoms- og utbruddsovervåking/behandling, psykososial støtte med mer). Rent vann, sanitæranlegg og sikker avfallshåndtering er forutsetninger for helse, og viktige komponenter for å levere helsetjenester ved sykehuset.

Humanitære operasjoner har en høy risiko for negativ innvirkning på miljøet, virkninger som kan være vidtrekkende og langvarige. Dette påvirker ikke bare det fysiske miljøet, men også helse, velvære og levebrød til berørte og vertssamfunn. Grønn respons handler om å sikre at humanitær respons ikke forårsaker skade på lokale miljøer, og å minimere operasjonens bidrag til ytterligere klimaendringer. 

Hensikten med dette oppdraget var å reduser klimagassutslippene og minimere miljøpåvirkningen til Røde Kors sine feltsykehus. Med verktøyet utviklet i dette oppdraget kan ytterligere skritt tas for å redusere belastningen på miljøet. 

Fullstendig rapport og vektøy kan lastes ned i menyen til høyre. 


Ingvild Wang, who works for Rambøll, has in recent months been working on an exciting assignment "Greening Emergency Response" in collaboration with the Red Cross. 

The Norwegian Red Cross (NorCross) has extensive experience with setting up field hospitals consisting of expert personnel and equipment to respond to health needs in case of emergency. NorCross Emergency Hospitals include clinical services (e.g., operating theaters, emergency rooms) and public health services (e.g. disease and outbreak monitoring/treatment, psychosocial support and more). Clean water, sanitation and safe waste management are prerequisites for health, and important components for delivering health services at the hospital. 

Humanitarian operations have a high risk of negative impacts on the environment, impacts that can be far-reaching and long-lasting. This affects not only the physical environment, but also the health, well-being and livelihoods of affected and host communities. Green response is about ensuring that humanitarian response does not cause harm to local communities and minimizing the operation's contribution to further climate change.   

The purpose of this mission was to reduce greenhouse gas emissions and minimize the environmental impact of Red Cross field hospitals. With the tool developed in this mission, further steps can be taken to reduce the impact on the environment.   

The full report and tool can be downloaded from the menu on the right. 

Fakta

År
Type oppdrag
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone