Community-driven water supply system development in rural Tanzania

Om Oppdraget

I 2023 gjennomførte NTNU stundentene Jehan og Synne sin Master med Mening, i samarbeid med 4 Corners Cultural Program (4CCP) og IUG. Sammen med sin IUG mentor Rebecca Martinsen reiste de på feltoppdrag til Tanzania.

Bakgrunn

4CCP ble etablert i 2006 som en søsterorganisasjon til Haydom Lutheran Hospital. Fra 2015 til 2019 bygde Kirkens Nødhjelp mer enn 30 vannbrønner med solcelledrevne elektriske pumper for landsbyer i Mbulu og Singida fylker i Tanzania, finansiert av Den Norske TV-aksjonen i 2014. Dette ble fulgt av 6 tilleggsprosjekter i de samme regionene i 2020 og 2021, finansiert av private sponsorer. Installasjonene var stort sett vellykkede, men en kort statusrapport fra den lokale hjelpeorganisasjonen 4CCP i 2022 avdekker behovet for et oppfølgingsprogram på tekniske og samfunnsrelaterte spørsmål.

Tilgang til rent vann er fundamentalt for et godt og langt liv. Likevel hadde bare 45,45 % av den tanzaniske befolkningen grunnleggende tilgang til rent vann i 2020. For ˚a effektivisere utvilkingen har Tanzania, i likhet med flere andre nasjoner i regionen, implementert en desentraliseringsstrategi hvor lokalsamfunnene forvalter drikkevannsforsyningen sin selv.

Oppdraget

Denne masteroppgaven undersøker hvilke egenskaper som bidrar til at lokalsamfunn utvikler drikkavannsforsyningen sin i rurale Tanzania og hvordan slik utvikling kan støttes opp under. Egenskapene som ble undersøkt var basert på bærekraftsindikatorer og ble analysert gjennom en kvalitativ sammenlignende analyse (KSA) ved bruk av ikke-binær poenggivning. Analysen var basert på intervjudata og feltobservasjoner fra et solcelledrevet vannbrønnprosjekt i området rundt Haydom i Tanzania.

Problemstillingen ble ytterligere undersøkt ved å designe en utvidelse av vannsystemet i landsbyen Dang’aida, evaluere vannkvaliten i drikkevannskildene i området samt en test og vurdering av fjernovervåking i forvaltningen av rurale vannsystemer.

Resultatet av denne oppgaven gir et sett med egenskaper som kan fasilitere lokaldrevet utvikling av rurale vannforsyningssystemer, samt et eksempel på hvordan en slik utvikling kan designes. Den tilbyr også en omfattende gjennomgang av systemenes vannkvalitet og er et proof of concept for et fjernovervåkingssystem som kan brukes til å styrke samarbeidet mellom lokalsamfunnet og distriktsnivå.

Ønsker du å lese hele oppgaven kan denne lastes ned i menyen til høyre. 


In 2023, NTNU students Jehan and Synne carried out their Meaningful Master's field assignment in Tanzania, in collaboration with the 4 Corners Cultural Program (4CCP).

Background

4CCP was established in 2006 as a sister organization to Haydom Lutheran Hospital. From 2015 to 2019, Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid) constructed over 30 water wells with solar-powered electric pumps for villages in the Mbulu and Singida districts of Tanzania, funded by the Norwegian TV Campaign in 2014. This was followed by 6 additional projects in the same regions in 2020 and 2021, funded by private sponsors. The installations were mostly successful, but a brief status report from the local aid organization 4CCP in 2022 revealed the need for a follow-up program on technical and community-related issues.

Access to clean water is fundamental for a good and healthy life. However, only 45.45% of the Tanzanian population had basic access to clean water in 2020. To streamline development, Tanzania, like several other nations in the region, has implemented a decentralization strategy where communities manage their own drinking water supply.

Assignment

This master's thesis examines the characteristics that contribute to communities developing their drinking water supply in rural Tanzania and how such development can be supported. The examined characteristics were based on sustainability indicators and were analyzed through a qualitative comparative analysis (QCA) using non-binary scoring. The analysis was based on interview data and field observations from a solar-powered water well project in the area around Haydom in Tanzania.

The issue was further explored by designing an expansion of the water system in the village of Dang’aida, evaluating water quality in the drinking water sources in the area, as well as testing and assessing remote monitoring in the management of rural water systems.

The outcome of this thesis provides a set of characteristics that can facilitate locally-driven development of rural water supply systems, along with an example of how such development can be designed. It also offers a comprehensive review of the systems' water quality and serves as a proof of concept for a remote monitoring system that can be used to enhance collaboration between the community and district level.

If you wish to read the thesis, it can be downloaded from the menu on the right.

Fakta

Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone