Design av en flerbrukshall på Eco Moyo Education Centre i Kenya

Om Oppdraget

NTNU-studentene Marie Eggen Norløff og Veronika Nyhus har våren 2023 levert sin Master med Mening i samarbeid med IUG og Eco Moyo Education Centre. De gjennomførte sitt feltarbeid hos Eco Moyo i Kenya sammen med sin IUG-mentor Lukas Okkenhaug Hartnik.

Bakgrunn

Eco Moyo er en privat grunnskole i Kenya som gir gratis utdanning til barn og unge fra 4 til 15 år. Skolen ligger i Kilifi, et sårbart område preget av fattigdom, hvor mange familier ikke har råd til å sende barna sine på skole. I overkant av 200 barn og unge fra nærområdet får undervisning av dyktige lærere hos Eco Moyo. Barna får viktig og grunnleggende kunnskap som gir muligheter for videre utdanning og jobb, samtidig som skolen sikrer to måltider om dagen og sørger for trygge rammer og en sosial arena som er viktig for hele lokalsamfunnet. 

På grunn av de to årlige regntidene i Kenya er aktivitetsnivået på skolens utendørsområde begrenset.

Oppdraget

Denne masteroppgaven tar for seg designet av en bestandig, praktisk gjennomførbar og funksjonell flerbrukshall for skolen, med hovedfokus på hallens bærende konstruksjon. Hallen tilrettelegger for å drive idrett, samt arrangere samfunns- og elevforsamlinger gjennom regntidene.
Designet er utviklet med fokus på bruk av lokale byggemetoder og tilgjengelige byggematerialer og er basert på informasjon samlet inn fra et literaturstudie og under et feltarbeid i Kenya i februar 2023. Feltstudiet besto av intervjuer med sentrale interessenter, markedsundersøkelser, inspeksjon av byggeplasser og evaluering av det angitte byggeområdet.

Termittskader som ble observert på eksisterende bygninger hos Eco Moyo og den pågående avskogingskrisen i Kenya gjorde det klart at treverk var et uegnet valg for den bærende konstruksjonen. Desinget inkluderer et enkelt fundament som består av korallsteinsblokker forbundet med sementmørtel, og betongdekker armert med stålnett. Funksjonelle og estetiske designløsninger er presentert i designforslaget, samt anbefalinger for et mer gjennomførbart og bestandig design. Det er spesielt viktig å identifisere og forebygge nedbrytning av materialene for å sikre en lang levetid.

Ønsker du å lese hele masteroppgaven kan denne lastes ned i menyen til høyre.


NTNU students Marie Eggen Norløff and Veronika Nyhus have in the spring of 2023 submitted their Master's with Meaning in collaboration with EWB and Eco Moyo Education Centre. They conducted their fieldwork at Eco Moyo in Kenya, along with their EWB mentor Lukas Okkenhaug Hartnik.

Background

Eco Moyo is a private primary school in Kenya that provides free education to children and youth aged 4 to 15. The school is located in Kilifi, a vulnerable area marked by poverty, where many families cannot afford to send their children to school. Just over 200 children and youth from the local area receive education from skilled teachers at Eco Moyo. The children receive essential and foundational knowledge that provides opportunities for further education and employment, while the school ensures two meals a day and provides a safe environment and a social arena that is important for the entire community.

Due to Kenya's two annual rainy seasons, the activity level in the school's outdoor area is limited.

The assignment

This master's thesis addresses the design of a durable, practically feasible, and functional multipurpose hall for the school, with a primary focus on the hall's structural framework. The hall facilitates sports activities and community and student assemblies during the rainy seasons. The design is developed with an emphasis on the use of local construction methods and available building materials, based on information gathered from a literature study and fieldwork in Kenya in February 2023. The field study consisted of interviews with key stakeholders, market research, site inspections, and evaluation of the specified construction area.

Termite damage observed on existing buildings at Eco Moyo and the ongoing deforestation crisis in Kenya made it clear that timber was an unsuitable choice for the structural framework. The design includes a simple foundation composed of coral stone blocks connected with cement mortar, and concrete decks reinforced with steel mesh. Functional and aesthetic design solutions are presented in the design proposal, along with recommendations for a more feasible and durable design. It is especially important to identify and prevent material decay to ensure a long lifespan.

If you would like to read the entire master's thesis, it can be downloaded from the menu on the right.

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone