Digital Oppdragsrapport 30.05.24: Waste@work: Elektrifisering av smeltekjele for plasthåndtering.

(English below) Velkommen til Digital Oppdragsrapport torsdag 30. mai, kl. 15-16. Her får du møte frivillige og andre involverte i det viktige arbeidet for å forbedre plast-/avfallshåndteringen i Kerewane, Sør-Senegal. Benytt sjansen til å høre direkte fra iug-frivillige om oppdraget, og møte våre lokale samarbeidspartnere i dette viktige prosjektet!

Prosjektet Waste@work er initiert og ledes av vår samarbeidspartner Niafrangs Venner. Kjernen i prosjektet er en gjenvinningsfabrikk, hvor det lages produkter av plastavfall. Per i dag produseres belegningstein som selges til lokale markeder. Smeltekjelen som benyttes var opprinnelig vedfyrt og senere basert på gass. Grunnet solcelle-anlegget som tidligere er installert med hjelp fra IUG-frivillige, er det nå strøm tilgjengelig for å effektivisere smelteprosessen og gjøre den mer bærekraftig.

IUG-frivillig Jan Eiterstraum var ved påsketider i år i Kerewane, hvor han med gode forberedelser og en stor dose ‘hands-on engineering’ jobbet med elektrifisering av smeltekjelen som brukes i prosjektets gjenvinningsfabrikk. Oppdraget ble utført i nært samarbeid med det dyktige lokale Waste@work-teamet, Hilde Huus-Hansen i Niafrangs Venner og IUG-frivillige Katrine Garnæs som har fulgt prosjektet i flere år.

Benytt sjansen til å høre direkte fra iug-frivillige om oppdraget, og møte våre lokale samarbeidspartnere i dette viktige prosjektet! (Presentasjonen vil holdes på engelsk.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome to Digital Oppdragsrapport May 30th, at 15:00-16:00. Here you'll have the opportunity to meet volunteers and other stakeholders involved in the important work of improving plastic/waste management in Kerewane, South Senegal.

The Waste@work project is initiated and led by our partner, Niafrangs Venner. At the core of the project is a recycling factory where products are made from plastic waste. Currently, paving stones are being produced and sold in local markets. The melting furnace originally used wood and later switched to gas. Due to the solar panel installation previously facilitated by IUG volunteers, there is now electricity available to streamline the melting process and make it more sustainable.

Jan Eiterstraum visited Kerewane around Easter this year, where, with thorough preparations and a large dose of hands-on engineering, he worked on electrifying the melting furnace used in the project's recycling factory. The task was carried out in close collaboration with the skilled local Waste@work team, Hilde Huus-Hansen at Niafrangs Venner, and IUG volunteers Katrine Garnæs, who have been following the project for several years.

Take the chance to hear directly from IUG volunteers about the mission and meet our local partners in this important project. The presentation will be conducted in English.

PÅMELDING
____


Powered by Cornerstone