Felttest av isolasjonsmateriale i telt

Oppdrag fra Norge | Waste for Warmth

Om Oppdraget

Målet med felttesten var å dokumentere virkningen av bruken av Polyfloss som isolasjonsmateriale i telt.

Waste for Warmth er IUG’s humanitære innovasjonsprosjekt med partnere IFRC Shelter Research UnitField Ready og The Polyfloss Factory. I løpet av 2020 og frem til oktober 2021 jobber vi sammen med partnerne for å utvikle og teste en ny tilnærming til vinterisolering av telt i flyktningeleire. Isolasjonsmaterialet skal fremstilles av resirkulert plast ved hjelp av Polyfloss-teknologi, en prosess som ligner på sukkerspinnsproduksjon. Ved å resirkulere plastavfall lokalt skal vi utvikle isolasjonsprodukter for varmere og tryggere telt i flyktningeleirer, samtidig som arbeidsplasser skapes for mennesker på flukt. Les mer om prosjektet her.

Informasjon om oppdraget

Målet med felttesten var å dokumentere virkningen av bruken av Polyfloss som isolasjonsmateriale i telt. Oppdraget hadde også fokus på mulig kondensasjon som kan oppstå i teltene ved bruk av polyfloss. Gjennom oppdrag fra Norge har ingeniøren Anders Nesdal Sundli gjennomført en hygrotermisk studie for å belyse de aktuelle problemstillingene.
Rapporten fra Anders viser målinger av isolasjonseffekten av polyfloss i ubebodde og bebodde telt, og kondensasjon.
Rapporten gir også anbefalinger for hvor isolasjonsmateriale bør plasseres i teltet for optimal effekt.


The goal of the field test was to document the impact of the use of Polyfloss as an insulation material in tents.  

Waste for Warmth is EWB's humanitarian innovation project with partners IFRC Shelter Research Unit, Field Ready and The Polyfloss Factory. During 2020 and up to October 2021, we are working with our partners to develop and test a new approach to winter insulation of tents in refugee camps. The insulation material will be made from recycled plastic using Polyfloss technology, a process similar to cotton candy production. By recycling plastic waste locally, we will develop insulation products for warmer and safer tents in refugee camps, while creating jobs for displaced people. Read more about the project here.  

Information about the assignment  

The aim of the field test was to document the impact of the use of Polyfloss as an insulation material in tents. The assignment also focused on possible condensation that may occur in the tents using polyfloss. Through commission from Norway, engineer Anders Nesdal Sundli has conducted a hygrothermal study to shed light on the relevant issues.   

The report from Anders shows measurements of the insulation effect of polyfloss in uninhabited and inhabited tents, and condensation.   

The report also provides recommendations for where insulation material should be placed in the tent for optimal effect. 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone