Installasjon av solcelleanlegg

Trax Ghana | Ghana

Om Oppdraget

To IUG-ingeniører reiste til Ghana for å installere solcelleanlegg på Trax Ghana gården.

Vår samarbeidsorganisasjon Trax Ghana jobber med små jordbrukssamfunn i Nord-Ghana. Organisasjonen opererer under tre tematiske områder: Utdanning og kapasitetsbygging, bærekraftig landbruk og matsikkerhet og likestilling.

Trax Ghana jobber med et stipendprogram som skal sikre at flere studenter fullfører ungdomsskole i Upper East Region i Ghana, men strøm er en stor utgiftspost for skolen. I skoleåret 2017/2018 utarbeidet derfor en gruppe studenter en rapport som beskrev hvordan bruk av solenergi ville kunne bidra til reduksjon i driftskostnaden ved gården, sikre dens fremtidige drift, og muliggjøre realisering av fremtidige prosjekter. Dette arbeidet ble videreført av en ny gruppe med studenter i 2019, som monterte et solcelleanlegg basert på den første rapporten i en container. Containeren ble så sendt fra Norge til Ghana.

Etter å ha blitt stående i tollen i Accra i lang tid, kom containeren endelig fram til gården og IUG kunne sende 2 ingeniører for å installere det i november 2019.

Ingeniørene Truls og Torstein bidro med installering av solcellepaneler bestående av 32 paneler (PV), samt å koble anlegget til en vannpumpe og til strømnettet på gården. Dessuten hjalp de til med med opplæring av lokale frivillige i drift og vedlikehold. Det ble også gjennomført en kontrolldag sammen med Trax og daglig leder på gården.

Status 01.04.2020:

Akkurat nå jobber et team med 3 ingeniører med en videreføring av dette prosjektet, hvor 2 drivhus skal bygges på Trax-gården. Det ovennevnte solcelleanlegget har nok kapasitet til å forsyne begge drivhusene med energi. Prosjekteringen foregår fra Norge, og feltarbeid skal gjennomføres så snart situasjonen tillater det.


Two EWB engineers travelled to Ghana to install solar cell systems the Trax Ghana farm. 

Our partner organization Trax Ghana works with small farming communities in northern Ghana. The organization operates under three thematic areas: education and capacity buiding, sustainable agriculture and food security, and gender equality. 

Trax Ghana is working a scholarship program to ensure more students complete secondary school in Ghana’s Upper East Region, but electricity is a major expense for the school. Therefore, in 2017/2018, a group of students prepared a report describing how the use of solar energy could contribute to a reduction in the operating cost the farm, secure its future operation, and enable the realization of the future projects. This work was continued by a new group of students in 2019, who assembled a solar cell system based on the first repost in a container. The container was then shipped from Norway Ghana. 

After being left at customs in Accra for a long time, the container finally arrived at the farm and EWB was able to send 2 engineers to install it in November 2019. 

Engineers Truls and Torstein contributed with the installation of solar panels consisting of 32 panels (PV), as well as connecting the plant to a water pump and to the power grid on the farm. They also helped train local volunteers in operations and maintenance. A day of inspection was also carried out together with Trax and the general manager the farm.     

Status 01.04.2020 

Right now, a team of 3 engineers is working on a continuation of this project, where 2 greenhouses will be built on the Trax farm. The above-mentioned solar cell system has enough capacity to supply both greenhouses with energy. The engineering takes place from Norway, and field work will be carried out as soon as the situation allows. 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone