Utvikling av ressursmodell

Oppdrag fra Norge | Waste for Warmth

Om Oppdraget

I dette oppdraget utviklet frivillige ingeniører fra EY en bærekraftig ressursmodell for waste for warmth sin produksjonslinje.

Waste for Warmth er IUG’s humanitære innovasjonsprosjekt med partnere IFRC Shelter Research UnitField Ready og The Polyfloss Factory. I løpet av 2020 og frem til oktober 2021 jobber vi sammen med partnerne for å utvikle og teste en ny tilnærming til vinterisolering av telt i flyktningeleire. Isolasjonsmaterialet skal fremstilles av resirkulert plast ved hjelp av Polyfloss-teknologi, en prosess som ligner på sukkerspinnsproduksjon. Ved å resirkulere plastavfall lokalt skal vi utvikle isolasjonsprodukter for varmere og tryggere telt i flyktningeleirer, samtidig som arbeidsplasser skapes for mennesker på flukt. Les mer om prosjektet her.

Informasjon om oppdraget

En av utfordringene ved Waste for Warmth prosjektet er å utvikle en økonomisk bærekraftig modell som både er replikerbar og skalerbar. Som et grunnlag for dette er det nødvendig å kunne simulere ressursbehov ved produksjon av isolasjonsmaterialet, samt å kunne kalkulere kostnader og ressurser.

Lasse og Thea fra EY jobbet i februar med å utarbeide en økonomisk modell for prosjektets produksjonslinje som tar høyde for kostnader forbundet ved å omdanne avfallsplast til isolasjonsprodukter til bruk i flyktningetelt. De har jobbet med å innarbeide en rekke aspekter i modellen, som sourcing og sortering av plast, smelting, flossing, formatering og installasjon av isolasjonsproduktene.

Modellen gir et grunnlag for å estimere kostnader forbundet med produksjon og kostnader per isolerte telt og gjør oss i stand til å:

  • Simulere ulike scenarier for hvordan produksjonen kan settes opp, og forstå muligheter for stordriftsfordeler
  • Identifisere de største kostnadsdriverne i produksjonen

Ressursmodellen er et svært nyttig verktøy for å justere forretningsmodellen, samtidig som den gir et bedre grunnlag for å identifisere nyttige partnere og synliggjøre prosjektets påvirkning og betydning ovenfor interessenter.


In this assignment volunteer engineers from EY developed a sustainable resource model for the waste for warmth production line.

Waste for Warmth is EWB's humanitarian innovation project with partners Field Ready and The Polyfloss Factory. Since 2020, we have worked with our partners to develop and test a new approach to winter insulation of tents in refugee camps. Insulation products are made from recycled plastic using Polyfloss technology, a process like cotton candy production. By recycling plastic waste locally, we develop insulation products for warm and safe tents in refugee camps, while creating jobs for displaced people. Read more about the project here

Information about the assignment 

One of the challenges of the Waste for Warmth project is to develop an economically sustainable model that is both replicable and scalable. As a basis for this, it is necessary to be able to simulate resource requirements in the production of the insulation material, as well as to be able to calculate costs and resources. 

In February, Lasse and Thea from EY worked to develop an economic model for the project’s production line that considers the cost associated with converting waste plastics into insulation products for use in refugee tents. They have worked on incorporating several aspects into the model, such as sourcing and sorting plastics, melting, flossing, formatting and installation of the insulation products. 

The model provides a basis for estimating costs associated with production and costs per insulated tent and enables us to: 

  • Simulate different scenarios for how production can be set up, and understand opportunities for economies of scale 
  • Identify the biggest cost drivers in production 

The resource model is a very useful tool for adjusting the business model, while providing a better basis for identifying useful partners and highlighting the project’s impact and importance to stakeholders.

Fakta

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone