Vanntilførsel i rurale områder

Kirkens Nødhjelp | Tanzania

Om Oppdraget

I januar og februar 2020 gjennomførte Master med Mening-studentene Maria  og Trine, og deres mentor Vibeke fra Norconsult, sitt feltoppdrag i Tanzania.

Som i mange andre rurale områder i Afrika, er det også i Tanzania en stor utfordring å oppnå sikre og robuste vanningssystemer. Betydelige investeringer har blitt gjort innen rural vannforsyning, men mange installasjoner har av ulike årsaker ikke fungert tilfredsstillende over tid. Vannforsyning i rurale Tanzania er stort sett basert på brønner utstyrt med håndpumper eller solcellepaneler. I distriktet Mbulu, Hanang og Mkalama har Kirkens Nødhjelp sammen med lokal partner 4CCP rehabilitert og installert grunnvannspumper (håndpumper og soldrevne) som forsyner vann til skoler, helsestasjoner og landsbyer. Soldrevne pumper er basert på en relativt ny teknologi og det er behov for mer kunnskap om blant annet levetidskostnader, dimensjonering, drift og vedlikehold både med tanke på eksisterende og nye prosjekter.

Hovedfokuset for masteroppgavene var bistå Kirkens Nødhjelp og 4CCP med å finne gode løsninger for vannforsyning i rurale områder i Tanzania. Maria og Trine fikk mye ut av feltoppholdet, og gjennomførte sammen med mentor Vibeke størstedelen av de planlagte oppgavene, blant annet installasjon og test av et fjernstyrt system samt innhenting av nyttig informasjon lokalt vedrørende vannforbruk, fremtidige vannbehov og potensialet for integrering av fjernstyring i videre ressursplanlegging på distriktsnivå.

Utredninger og anbefalinger kan leses i de to Master med Mening oppgavene som kan lastes ned fra menyen til høyre.


In January and February 2020 Meaningful Master student Maria og Trine, and their mentor Vibeke from Norconsult, completed their field assignment in Tanzania. 

As in many other rural areas of Arica, it is also a major challenge in Tanzania to achieve safe and robust irrigation systems. Considerable investments have been made to secure rural water supply, but many installations have not functioned satisfactorily over time for various reasons. Water supply in rural Tanzania is largely based on wells equipped with hand pumps or solar panels. In the districts of Mbulu, Hanang and Mkalama, Norwegian Church Aid together with local partner 4CCP have rehabilitated and installed groundwater pumps (hand pumps and solar-powered ones) that supply water to schools, health centres and villages. Solar-powerpumps are based on a relatively new technology and there is a need for more knowledge about, among other things, lifetime costs, dimensioning, operation and maintenance with re to both existing and new projects.

The main focus of the master’s assignment was assisting Norwegian Church Aid and 4CCP in finding good solutions for water supply in rural areas in Tanzania. Maria and Trine got a lot out of the fieldstay, and together with mentor Vibeke carried out most of the planned tasks, including installation and testing of a remote-controlled system as well as obtaining useful information locally regarding water consumption, future water needs and the potential for integrating remote control into further resource planning at district level.

Reports and recommendations can be read in the two Meaningful Master assignments which can be downloaded from the menu on the right. 

 

Powered by Cornerstone