Bygningsfysisk utredning av telt

Oppdrag fra Norge | Waste for Warmth

Om Oppdraget

Målet med oppdraget var å utrede hvilke tilpasninger og mengder Polyfloss som er nødvendig, og tilstrekkelig, for å oppnå god isolasjon, luftgjennomstrømning og akseptabelt bomiljø i eksisterende telt.

Waste for Warmth er IUG’s humanitære innovasjonsprosjekt med partnere IFRC Shelter Research UnitField Ready og The Polyfloss Factory. I løpet av 2020 og frem til oktober 2021 jobber vi sammen med partnerne for å utvikle og teste en ny tilnærming til vinterisolering av telt i flyktningeleire. Isolasjonsmaterialet skal fremstilles av resirkulert plast ved hjelp av Polyfloss-teknologi, en prosess som ligner på sukkerspinnsproduksjon. Ved å resirkulere plastavfall lokalt skal vi utvikle isolasjonsprodukter for varmere og tryggere telt i flyktningeleirer, samtidig som arbeidsplasser skapes for mennesker på flukt. Les mer om prosjektet her.

Informasjon om oppdraget

Målet med oppdraget var å utrede hvilke tilpasninger og mengder Polyfloss som er nødvendig, og tilstrekkelig, for å oppnå god isolasjon, luftgjennomstrømning og akseptabelt bomiljø i eksisterende telt. Gjennom oppdrag fra Norge har ingeniørene Sophie Schönfeldt Karlsen og Ole Gunnar Hong fra Norconsult modellert og foretatt en komparativ analyse av scenarier for foreslåtte isolasjonsløsninger. Rapporten fra Sophie og Ole Gunnar gir anbefalinger for tykkelse, dekningsgrad, plassering av lag samt overflateområde som bør dekkes for å oppnå best mulig isolasjonsgrad ved bruk av Polyfloss som isolasjonsmateriale. Rapporten gir også anbefalinger for videre informasjonsinnhenting, og er et viktig bidrag til videre valg av produktstrategi.

Rapporten i sin helhet kan lastes ned fra menyen til høyre. 


The purpose of the assignment was to explore what adaptations and quantities of Polyfloss are necessary, and sufficient, to achieve good insulation, air flow and acceptable living environment in existing tents. 

Waste for Warmth is EWB's humanitarian innovation project with partners IFRC Shelter Research Unit, Field Ready and The Polyfloss Factory. During 2020 and up to October 2021, we are working with our partners to develop and test a new approach to winter insulation of tents in refugee camps. The insulation material will be made from recycled plastic using Polyfloss technology, a process similar to cotton candy production. By recycling plastic waste locally, we will develop insulation products for warmer and safer tents in refugee camps, while creating jobs for displaced people. Read more about the project here

Information about assignment 

The purpose of the assignment was to explore what adaptations and quantities of Polyfloss are necessary, and sufficient, to achieve good insulation, air flow and acceptable living environment in existing tents. On behalf of Norway, engineers Sophie Schönfeldt Karlsen and Ole Gunnar Hong from Norconsult have modelled and conducted a comparative analysis of scenarios for proposed insulation solutions. The report from Sophie and Ole Gunnar gives recommendations for thickness, coverage, placement of layers and surface area that should be covered to achieve the best possible degree of insulation when using Polyfloss as insulation material. The report also provides recommendations for further information gathering, and is an important contribution to the further choice of product strategy. 

The technical report can be downloaded from the mennu on the right. 

Fakta

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone