Hvordan kan vi sikre relevans og bærekraft i internasjonale bistandsprosjekter?

Om Oppdraget

NTNU-studenten Amin Jahangir har våren 2022 levert en Master med Mening, i samarbeid med IUG og Niafrangs Venner. Amin studerer prosjektledelse, på institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Sammen med sin IUG mentor, Katrine Osgjerd Garnæs, utførte han et feltarbeid hos Niafrangs Venner i Casamance, Senegal.

Utviklingen i antall og type bistandsprosjekter er et bemerkelsesverdig element som endrer bistandskonteksten. Internasjonal utviklingsbistand omfatter initiativer med mål om å oppnå bærekraftig sosial og økonomisk utvikling av et land eller målmottakere.

Problemstillingen som tas opp i denne oppgaven er som følger: Hvordan kan vi sikre relevans og bærekraft i internasjonale bistandsprosjekter?

Med bærekraft i prosjekter refereres til et prosjekts vedvarende og varige positive virkning etter at giverorganisasjonen har trukket seg fra prosjektet. Videre tar relevans for seg om det er et reelt behov for prosjektet og dets tiltenkte utfall. Med bistandsprosjekter som fokus, har denne studien til hensikt å supplere, styrke og støtte den overordnede kunnskapen om prosjektledelse. I tillegg til en grundig litteraturgjennomgang, en tverrsnittsstudie som omfatter empiriske data fra bistandsutøvere og feltdata fra Clean Beach - Clean Village-prosjektet, oppnås en helhetlig og overordnet forståelse av fagfeltet internasjonal bistandsutvikling.

Litteraturundersøkelsen, i tillegg til empiriske data, understreker at lokalt eierskap som regel er utilstrekkelig i gjennomførte bistandsprosjekter. Lokal forankring og eierskap er dermed beregnet å være en kritisk driver til suksess i slike prosjekter. En viktig motivasjon for denne studien er at sentrale aktører som donorer og prosjektledere kan dra nytte av denne undersøkelsen og bruke den i planlegging og gjennomføring av nåvarende og fremtidige prosjekter.

Ønsker du å lese hele masteroppgaven kan den lastes ned i menyen til høyre. 


NTNU student Amin Jahangir has in the spring of 2022 delivered a Meaningful Master’s, in collaboration with EWB and Niafrangs Venner. Amin is studying project management, at the Department of Industrial Economics and Technology Management. Together with his EWB mentor, Katrine Osgjerd Garnæs, he carried out fieldwork at Niafrangs Venner in Casamance, Senegal.

The development in the number and type of aid projects is a element that changes the context of aid. International development assistance includes initiatives aimed at achieving sustainable social and economic development of a country or target recipients.

The issue addressed in this thesis is as follows: How can we ensure relevance and sustainability in international aid projects?

Sustainability in projects refers to a project's sustained and lasting positive impact after the donor organization has withdrawn from the project. Furthermore, relevance addresses whether there is a real need for the project and its intended outcome. With aid projects as a focus, this study aims to supplement, strengthen and support the overall knowledge of project management. In addition to a thorough literature review, a cross-sectional study that includes empirical data from aid practitioners and field data from the Clean Beach - Clean Village project, a comprehensive and overall understanding of the field of international aid development is achieved.  

The literature review, in addition to empirical data, emphasizes that local ownership is usually insufficient in completed aid projects. Local anchoring and ownership are thus calculated to be a critical driver of success in such projects. An important motivation for this study is that key players such as donors and project managers can benefit from this research and use it in the planning and implementation of current and future projects.  

If you want to read the entire master's thesis, it can be downloaded from the menu on the right.

 

 

Fakta

År
Type oppdrag
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone