Design av en underjordisk vannlagringstank ved Eco Moyo i Kenya

Om Oppdraget

NTNU-studentene Iver Nybø og Lukas Okkenhaug Hartnik har våren 2022 levert en Master med Mening, i samarbeid med IUG og Eco Moyo Education Centre. Iver og Lukas studerer bygg- og miljøteknikk, med fordypning innen geoteknikk og konstruksjonsteknikk. Sammen med sine IUG mentorer, Bruck Haile Woldeselassie og Lars Jørgen Saaghus, utførte de feltarbeidet sitt hos Eco Moyo i Kenya.

Eco Moyo Education Centre i Kilifi, Kenya, har gjennomgått stor utvikling de siste årene, men pålitelig og sikker vanntilgang er fortsatt en utfordring. Regn er sesongbasert, grunnvannet er vanskelig å benytte, og det kommunale vannet er upålitelig. Denne oppgaven undersøker de geotekniske forholdene ved Eco Moyo, og tar for seg utformingen av en undergrunns vannlagringstank i den hensikt å forbedre vannforsyningen for lengre tørkeperioder. Oppgavens formål er å utarbeide et designforslag for en underjordisk vannlagringstank med utgangspunkt i geotekniske-, konstruksjonstekniske- og bestandighetsaspekter.

Designforslaget er utviklet med fokus på å benytte lokale byggematerialer og byggeteknikker. Resultatene er basert på et feltstudie gjennomført ved en feltreise til Kilifi i perioden februar til mars 2022, og er støttet av et omfattende litteraturstudie. Feltarbeidet omfattet en rekke undersøkelser, inkludert intervjuer med sentrale personer, byggeplassbefaringer, rekognosering av prosjektområdet, geoteknisk feltstudie, samt geotekniske og konstruksjonstekniske laboratorietester ved Technical University of Mombasa. Videre ble jordprøver brakt med for geoteknisk og geokjemisk laboratorieanalyse ved NTNU og NMBU. Undersøkelsene viser at lokale bygningsmaterialer er økonomisk fordelaktige og tilfredsstiller krav til design. En kombinasjon av korallsteinblokker, nettingarmert ferrocement og armert betong er benyttet som designbasis. Tre 2 m dype prøvegroper ble gravd på tomten for geoteknisk og geokjemisk testing.

Et designforslag er etablert for en sylindrisk underjordisk vanntank. Tanken er 2.2 m høy og 8.7 m i diameter, med en kapasitet på 100 m3.

Ønsker du å lese hele masteroppgaven kan den lastes ned i menyen til høyre.


NTNU students Iver Nybø and Lukas Okkenhaug Hartnik have delivered a Meaningful Master’s in the spring of 2022, in collaboration with IUG and Eco Moyo Education Centre. Iver and Lukas study civil and environmental engineering, with specialization in geotechnical and structural engineering. Together with their EWB mentors, Bruck Haile Woldeselassie and Lars Jørgen Saaghus, they carried out their fieldwork at Eco Moyo in Kenya.

The Eco Moyo Education Centre in Kilifi, Kenya, has reviewed major developments in recent years, but reliable and safe water access remains a challenge. Rain is seasonal, groundwater is difficult to use, and municipal water is unreliable. This thesis examines the geotechnical conditions of Eco Moyo, and deals with the design of an underground water storage tank for the purpose of improving the water supply for longer periods of drought. The purpose of the thesis is to prepare a design proposal for an underground water storage tank based on geotechnical, structural engineering and durability aspects.

The design suggestion has been developed with a focus on local building materials and building techniques. The results are based on a field study conducted during a field trip to Kilifi in the period February to March 2022, and are supported by an extensive literature review. The fieldwork included interviews with key personnel, construction site inspections, reconnaissance of the project site, geotechnical field study, as well as geotechnical and structural engineering laboratory tests at the Technical University of Mombasa. Furthermore, soil samples were brought for geotechnical and geochemical laboratory analysis at NTNU and NMBU. The surveys show that local building materials are economically advantageous and satisfy design requirements. A combination of coral stone blocks, mesh reinforced ferrocement and reinforced concrete is used as a design basis. Three 2 meter deep sample pits were dug on the site for geotechnical and geochemical testing. 

A design proposal has been established for a cylindrical underground water tank. The tank is 2.2 m high and 8.7 m in diameter, with a capacity of 100 m3.

If you want to read the entire master's thesis, it can be downloaded from the menu on the right.

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone