Vannkvalitet, sanitær og hygiene, ved Eco Moyo i Kenya

Om Oppdraget

NTNU-studenten Maria Brubak Melby har våren 2022 levert en Master med Mening i samarbeid med IUG og Eco Moyo Education Centre. Maria studerer bygg- og miljøteknikk, med hovedprofl innen vannforsynings- og avløpsteknikk. Med god støtte fra sin mentor, Rebecca Martinsen, gjennomførte hun sitt feltarbeid hos Eco Moyo i april.

I denne masteroppgaven har det blitt undersøkt muligheter for å sikre trygg vannkvalitet, sanitær og hygiene ved Eco Moyo Education Centre i Kilifi County, Kenya.

Vannforsyningssituasjonen ved Eco Moyo er en trussel for skolens videre utvikling. I tillegg kan sanitær- og hygieneutfordringer føre til en begrensning for videre vekst. En brønn ble etablert på skolens eiendom i 2016, men har ikke vært i bruk siden på grunn av salt grunnvann. Eco Moyo samler og lagrer regnvannsavrenning fra skolebygningene, men strever med å holde vannet fritt for forurensning. Det har vært tilfeller med algeoppblomstring i regnvannstankene. Den kommunale vannledningen er i dag skolens eneste drikkevannskilde, men vannforsyningen er uforutsigbar.

I denne masteroppgaven har risikovurdering blitt brukt som rammeverk for å undersøke mulig risiko ved dagens WASH-situasjon på Eco Moyo, samt finne risikoreduserende tiltak. De viktigste risikoene knyttet til sanitær- og hygienefasilitetene er forurensning av grunnvannet fra latrinene, samt økt bestand av insekter og uhygieniske forhold forårsaket av manglende gråvannshåndtering. Forbedret vedlikehold av skolens lagring og distribusjon av kommunalt vann kan redusere risikoen for forurensning. Regnvannssamling kan bli en trygg vannforsyning på Eco Moyo, men vedlikeholdstiltak må utføres på eksisterende system for å sikre rent og mikrobielt trygt vann.

Eco Moyo har et betydelig potensial for å sikre trygg WASH ved å innføre sikkerhetsbarrierer og rutiner for vedlikehold. Det anbefales å etablere en praktisk WASH-manual som beskriver sikkerhetsbarrierene samt en sjekkliste for ukentlige, månedlige og årlige vedlikeholdsrutiner.

Ønsker du å lese hele masteroppgaven kan den lastes ned i menyen til høyre. 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone