Vannkvalitet, sanitær og hygiene, ved Eco Moyo i Kenya

Om Oppdraget

NTNU-studenten Maria Brubak Melby har våren 2022 levert en Master med Mening i samarbeid med IUG og Eco Moyo Education Centre. Maria studerer bygg- og miljøteknikk, med hovedprofl innen vannforsynings- og avløpsteknikk. Med god støtte fra sin mentor, Rebecca Martinsen, gjennomførte hun sitt feltarbeid hos Eco Moyo i april.

I denne masteroppgaven har det blitt undersøkt muligheter for å sikre trygg vannkvalitet, sanitær og hygiene ved Eco Moyo Education Centre i Kilifi County, Kenya.

Vannforsyningssituasjonen ved Eco Moyo er en trussel for skolens videre utvikling. I tillegg kan sanitær- og hygieneutfordringer føre til en begrensning for videre vekst. En brønn ble etablert på skolens eiendom i 2016, men har ikke vært i bruk siden på grunn av salt grunnvann. Eco Moyo samler og lagrer regnvannsavrenning fra skolebygningene, men strever med å holde vannet fritt for forurensning. Det har vært tilfeller med algeoppblomstring i regnvannstankene. Den kommunale vannledningen er i dag skolens eneste drikkevannskilde, men vannforsyningen er uforutsigbar.

I denne masteroppgaven har risikovurdering blitt brukt som rammeverk for å undersøke mulig risiko ved dagens WASH-situasjon på Eco Moyo, samt finne risikoreduserende tiltak. De viktigste risikoene knyttet til sanitær- og hygienefasilitetene er forurensning av grunnvannet fra latrinene, samt økt bestand av insekter og uhygieniske forhold forårsaket av manglende gråvannshåndtering. Forbedret vedlikehold av skolens lagring og distribusjon av kommunalt vann kan redusere risikoen for forurensning. Regnvannssamling kan bli en trygg vannforsyning på Eco Moyo, men vedlikeholdstiltak må utføres på eksisterende system for å sikre rent og mikrobielt trygt vann.

Eco Moyo har et betydelig potensial for å sikre trygg WASH ved å innføre sikkerhetsbarrierer og rutiner for vedlikehold. Det anbefales å etablere en praktisk WASH-manual som beskriver sikkerhetsbarrierene samt en sjekkliste for ukentlige, månedlige og årlige vedlikeholdsrutiner.

Ønsker du å lese hele masteroppgaven kan den lastes ned i menyen til høyre. 


NTNU student Maria Brubak Melby has in the spring of 2022 delivered a Master with Meaning in collaboration with EWB and Eco Moyo Education Centre. Maria is studying civil and environmental engineering, with a master's degree in water supply and wastewater engineering. With good support from her mentor, Rebecca Martinsen, she conducted her fieldwork at Eco Moyo in April.

In this master's thesis, opportunities have been explored to ensure safe water quality, sanitation and hygiene at the Eco Moyo Education Centre in Kilifi County, Kenya.

The water supply situation at Eco Moyo is a threat to the school's further development. In addition, sanitation and hygiene challenges can lead to a constraint on further growth. A well was established on the school's property in 2016 but has not been in use due to salty groundwater. Eco Moyo collects and stores rainwater runoff from school buildings but struggles to keep the water free of pollution. There have been cases of algal blooms in the rainwater tanks. The municipal water pipe is currently the school's only source of drinking water, but the water supply is unpredictable.

In this master's thesis, risk evaluation has been used as a framework to investigate possible risks in connection to the current WASH situation on Eco Moyo, as well as find risk-reducing measures. The main risks associated with sanitary and hygiene facilities are contamination of groundwater from the latrines, as well as increased population of insects and unsanitary conditions caused by lack of greywater management. Improved maintenance of the school's storage and distribution of municipal water can reduce the risk of contamination. Rainwater collection can become a safe water supply on Eco Moyo, but maintenance measures must be performed on existing system to ensure clean and microbially safe water.

Eco Moyo has a significant potential to ensure safe WASH by introducing safety barriers and routines for maintenance. It is recommended to establish a practical WASH manual describing the safety barriers as well as a checklist for weekly, monthly and annual maintenance routines.

If you want to read the entire master's thesis, it can be downloaded from the menu on the right.
 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone