Teknisk-økonomisk analyse av rural microgrid ved Eco Moyo i Kenya

Om Oppdraget

NTNU-studentene Anja Myhre Waitz og Kari Thorset Lervik har våren 2022 levert sin Master med Mening i samarbeid med IUG og Eco Moyo Education Centre. Anja og Kari studerer energi- og miljø og gjennomførte sitt feltarbeid hos Eco Moyo i Kenya sammen med sin IUG-mentor Ida Fuchs.

Oppgaven tar for seg strømforsyningen ved grunnskolen Eco Moyo Education Centre i Kenya. Skolen har behov for en pålitelig strømforsyning, og det er ønskelig å bruke fornybare energikilder til strømproduksjonen. Formålet med oppgaven er derfor å foreslå et systemdesign for et mikronett som leverer elektrisitet til skolen fra fornybare energikilder. Offgrid løsninger med PV paneler og batterier er hovedfokuset for oppgaven. Hovedformålet med feltarbeidet var datainnsamling om strømbehovet og bygningene på eiendommen. Feltarbeidet var viktig for å forstå muligheter og begrensninger for fremtidige system for strømforsyning ved skolen, og dermed for å sette prosjektgrensene for masteroppgaven.

Bygningene på skolen er i dag organisert i klynger. Basert på preferanser definert av Eco Moyo, samt erfaringer fra feltarbeidet, evalueres systemløsninger med separate systemer for hver klynge, omtalt som en klyngeløsning. Denne klyngeløsningen sammenlignes med en systemløsning hvor hele eiendommen forsynes av ett system, referert til som en ikke-klynget løsning.

Det konkluderes med at systemløsninger for klyngede og ikke-klyngede løsninger gir høy ytelse, og akseptable investeringskostnader. En klynget løsning åpner midlertid for gradvise utvidelser i takt med når midler mottas, når byggeprosjekter realiseres, og når det er behov for mer strømforsyning på skolen. På grunn av denne hovedfordelen, samt andre fordeler, er det funnet at den klyngede løsningen gir den optimaliserte systemløsningen for strømforsyning ved Eco Moyo Education Centre.

Ønsker du å lese hele masteroppgaven kan den lastes ned i menyen til høyre. 


NTNU students Anja Myhre Waitz and Kari Thorset Lervik delivered their Meaningful Master ‘s in collaboration with EWB and Eco Moyo Education Centre in the spring of 2022. Anja and Kari  conducted their fieldwork at Eco Moyo in Kenya together with their EWB mentor Ida Fuchs. 

The thesis deals with the power supply at the Eco Moyo Education Centre primary school in Kenya. The school needs a reliable power supply, and it is desirable to use renewable energy sources for electricity production. The purpose of the thesis is therefore to propose a system design for a microgrid that supplies electricity to schools from renewable energy sources. Offgrid solutions with PV panels and batteries are the focus of the task. The main purpose of the fieldwork was data collection about the electricity needs and buildings on the property. The fieldwork was important for understanding the possibilities and limitations of future systems for power supply at the school, and thus for setting the project limits for the master's thesis. 

The buildings of the school are today organized in clusters. Based on preferences defined by Eco Moyo, as well as experience from the fieldwork, system solutions are evaluated with separate systems for each cluster, referred to as a cluster solution. This cluster solution is compared to a system solution where the entire property is supplied by one system, referred to as a non-clustered solution. 

It is concluded that system solutions for clustered and non-clustered solutions provide high performance and acceptable investment costs. A clustered solution allows for gradual expansion as funds are received, when construction projects are realized, and when more power supply is needed at the school. Due to this main advantage, as well as other advantages, the clustered solution has been found to provide the optimized system solution for power supply at the Eco Moyo Education Centre. 

If you want to read the entire master's thesis, it can be downloaded from the menu on the right. 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone