Prosjektering av drivhus Trax Ghana

Om Oppdraget

Hanne Bottolfsen, Ola Skår Dahl & Lars Marius Brovold Skaug gjennomførte en teoretisk prosjektering av drivhuset som skal føres opp på Trax Ghana gården. Grunnet pandemi ble hele oppdraget gjennomført fra Norge.

TRAX Ghana er en veldedighetsorganisasjon som arbeider med rurale samfunn i det nordlige Ghana. I over 26 år har TRAX Ghana arbeidet med en filosofi og drøm om et etterspørselsdrevet samfunnsarbeid.
TRAX (Ghana og Norway) fokuserer på tre tematiske områder:
• Utdanning og kapasitetsbygging
• Bærekraftig landbruk og matsikkerhet
• Likestilling

De eier en geitegård hvor de har en stipend-ordning for elever, spesielt er de opptatt av jenters rettigheter og mulighet til skolegang. Ved å bygge drivhus ved TRAX-gården vil studentene få tilgang til næringsrik og variert kost, lære seg et yrke, og få mulighet til egen inntekt gjennom dyrking og jordbruk. Slik blir de mer selvstendige, og får muligheten til å bestemme over eget liv i mye større grad.

I dette oppdraget skulle ingeniørene prosjektere drivhuset på 3 områder; energi, vann og bygg. I rapporten kan du lese om blant annet:

  • Anbefalinger for konstruksjon og materialvalg for drivhuset
  • Anbefalinger for ventilasjon av drivhus
  • Sikring av tilstrekkelig vanndistribusjon på gården

 Rapporten i sin helhet kan lastes ned i menyen til høyre.


Hanne Bottolfsen, Ola Skår Dahl & Lars Marius Brovold Skaug carried out a theoretical design of the greenhouse that will be built on the Trax Ghana farm. Due to pandemic, the entire mission was carried out from Norway 

TRAX Ghana is a charity working with rural communities in northern Ghana. For over 26 years, TRAX Ghana has been working on a philosophy and dream of a demand-driven community work. TRAX (Ghana and Norway) focuses on three thematic areas: 

  • Education and capacity building 
  • Sustainable agriculture and food security 
  • Gender equality 

They own a goat farm where they have a scholarship scheme for students, with a special focus on girls' rights and opportunities for schooling. By building greenhouses at the TRAX farm, students will have access to nutritious and varied food, learn a trade, and could earn their own income through cultivation and farming. They become more independent, and could decide over their own lives to a much greater extent. 

In this mission, the engineers were to design greenhouses in 3 areas; energy, water and buildings. In the report you can read about, among other things: Recommendations for construction and material selection for the greenhouse Recommendations for ventilation of greenhouses ensuring adequate water distribution on the farm 

 

The report can be downloaded from the menu on the right

Fakta

År
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone