Optimalisering av grønnsaksproduksjon - Trax Ghana

Om Oppdraget

I 2022 reiste UIA student Helene Bergo Nygårdsvik, sammen med sin IUG mentor Robert Martinez, til Nord Ghana for å skrive sin Master med Mening oppgave innen industriell økonomi. Oppgaven ble skrevet i samarbeid med IUG og Trax Ghana.

IUG har i flere år samarbeidet med TRAX Ghana som driver et senter for unge i Nord Ghana. TRAX Ghana jober for utdanning, likestilling og matsikkerhet. Arbeidet er senteret rundt drift av en geitegård og undervisning, og i mai 2022 ble det oppført et drivhus for produksjon av grønnsaker.

Master med Mening oppgaven ønsket å utforske hvordan Trax Ghana kunne optimalisere systemet for grønnsaksproduksjon i deres nyoppførte drivhus. 
Forskningsspørsmålene er som følger:

  • Hvordan optimerer vi systemet for grønnsaksproduksjon i drivhuset?
  • Hvordan bruker vi agroteknologi for å forbedre matproduksjon og transformasjon av personlige økonomier og levebrød?
  • Hvordan skaper vi en verdikjede for drivhusproduktene for å sikre lønnsomhet i prosjektet?

Det ble identifisert flere områder hvor det var forbedringsmuligheter, både innen prosjektledelse, økonomi og risikostyring. Løsningsforslagene som ble presentert for Trax Ghana er beskrevet i oppgaven.

Ønsker du å lese hele masteroppgaven kan den lastes ned i menyen til høyre. 


In 2022, UIA student Helene Bergo Nygårdsvik, together with her EWB mentor Robert Martinez, traveled to northern Ghana to write her Meaningful Master thesis in industrial economics. The thesis was written in collaboration with EWB and Trax Ghana. 

EWB has for several years collaborated with Trax Ghana, which runs a center for youths in northern Ghana. TRAX Ghana works for education, gender equality and food security. The work is centered around the operation of a goat farm and teaching, and in May 2022, a greenhouse for the production of vegetables was erected. 

The Meaningful Master thesis wants to explore how Trax Ghana could optimize the system for vegetable production on their newly constructed greenhouse.  

The research questions are as follows:  

  • How do we optimize the system for vegetable production in the greenhouse? 
  • How do we use agrotechnology to improve food production and the transformation of personal economies and livelihoods? 
  • How do we create a value chain for greenhouse products to ensure the profitability of the project?

Several areas were identified where there was room for improvement, both within project management, finance and risk management. The proposed solutions presented to Trax Ghana are described in the thesis.  

If you wish to read the entire master’s thesis, it can be downloaded in the menu to the right

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone