Vurdering av vannkvalitet og egnethet for husholdnings- og landbrukspraksis i landlige samfunn i Ghana

Om Oppdraget

NTNU-studenten Erik Storrønning har høsten 2022 levert en Master med Mening, i samarbeid med IUG og TRAX Ghana. Sammen med sin IUG mentor, Atle Dagestad, gjennomførte han et feltarbeid hos TRAX Ghana.

IUG har i flere år samarbeidet med TRAX Ghana som driver et senter for unge i Nord Ghana. TRAX Ghana jober for utdanning, likestilling og matsikkerhet. Arbeidet er senteret rundt drift av en geitegård og undervisning, og i mai 2022 ble det oppført et drivhus for produksjon av grønnsaker.

Master med Mening oppgaven ønsket hovedsakelig å evaluere kvaliteten på ulike vann ressurser som kilde for drikkevann og agrikultur. Totalt ble det tatt 167 vannprøver fra 17 vannkilder i fire ulike lokalområder, hvorav fire var overflatekilder og 13 drikkevannskilder. Det ble tatt ut vannprøver til både fysisk-kjemiske og mikrobiologiske analyse. 

De Fysisk-kjemiske analysene viste tilfredsstillende drikkevannskvalitet for både mennesker og gårdsdyr i alle de undersøkte vannkildene. En bekymring for høye konsentrasjoner av tungmetall- og fluorid i grunnvannskilder viste seg ubegrunnet da alle vannanalyser viste gjennomgående lave konsentrasjoner av disse elementene. Derimot viste de mikrobiologiske analysene, fekal forurensning i sju av de 13 undersøkte brønnene, og vannkildene ansees som ikke helsemessig trygge som drikke- vannsforsyning til mennesker. Bruk av slike overflatevannkilder med fekal forurensing til irrigasjonsvann gir noen forbehold, avlinger burde vaskes eller kokes før konsum, og sett i lys av dyrehelse burde alle dyr bli gitt drikkevann fra drikkevannsbrønner. 

Basert på vannanalysene, intervjuer og feltobservasjoner ble forebyggende og forbedrendetiltak, som å gjerde inn brønner, drenering rundt brønnene og konstruksjon av sanitærefasiliteter, foreslått for å redusere mikrobiologisk forurensing i brønnene. Forbedrendetiltak inkluderer også soleksponering og koking av vann.

Ønsker du å lese masteroppgaven i sin helhet kan denne lastes ned i menyen til høyre.

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone