Vurdering av vannkvalitet og egnethet for husholdnings- og landbrukspraksis i landlige samfunn i Ghana

Om Oppdraget

NTNU-studenten Erik Storrønning har høsten 2022 levert en Master med Mening, i samarbeid med IUG og TRAX Ghana. Sammen med sin IUG mentor, Atle Dagestad, gjennomførte han et feltarbeid hos TRAX Ghana.

IUG har i flere år samarbeidet med TRAX Ghana som driver et senter for unge i Nord Ghana. TRAX Ghana jober for utdanning, likestilling og matsikkerhet. Arbeidet er senteret rundt drift av en geitegård og undervisning, og i mai 2022 ble det oppført et drivhus for produksjon av grønnsaker.

Master med Mening oppgaven ønsket hovedsakelig å evaluere kvaliteten på ulike vann ressurser som kilde for drikkevann og agrikultur. Totalt ble det tatt 167 vannprøver fra 17 vannkilder i fire ulike lokalområder, hvorav fire var overflatekilder og 13 drikkevannskilder. Det ble tatt ut vannprøver til både fysisk-kjemiske og mikrobiologiske analyse. 

De Fysisk-kjemiske analysene viste tilfredsstillende drikkevannskvalitet for både mennesker og gårdsdyr i alle de undersøkte vannkildene. En bekymring for høye konsentrasjoner av tungmetall- og fluorid i grunnvannskilder viste seg ubegrunnet da alle vannanalyser viste gjennomgående lave konsentrasjoner av disse elementene. Derimot viste de mikrobiologiske analysene, fekal forurensning i sju av de 13 undersøkte brønnene, og vannkildene ansees som ikke helsemessig trygge som drikke- vannsforsyning til mennesker. Bruk av slike overflatevannkilder med fekal forurensing til irrigasjonsvann gir noen forbehold, avlinger burde vaskes eller kokes før konsum, og sett i lys av dyrehelse burde alle dyr bli gitt drikkevann fra drikkevannsbrønner. 

Basert på vannanalysene, intervjuer og feltobservasjoner ble forebyggende og forbedrendetiltak, som å gjerde inn brønner, drenering rundt brønnene og konstruksjon av sanitærefasiliteter, foreslått for å redusere mikrobiologisk forurensing i brønnene. Forbedrendetiltak inkluderer også soleksponering og koking av vann.

Ønsker du å lese masteroppgaven i sin helhet kan denne lastes ned i menyen til høyre.


NTNU student Erik Storrønning has in the autumn of 2022 delivered a Master with Meaning, in collaboration with EWB and TRAX Ghana. Together with his EWB mentor, Atle Dagestad, he carried out fieldwork at TRAX Ghana. 

EWB has for several years collaborated with TRAX Ghana, which operates a center for youths in Northern Ghana. TRAX Ghana works for education, equality and food security. The work is centered around the operation of a goat farm and teaching, and in May 2022 a greenhouse was built to produce vegetables. 

The Meaningful Master thesis mainly wanted to evaluate the quality of various water resources as a source for drinking water and agriculture. A total of 167 water samples were taken from 17 water sources in four different local areas, four of which were surface sources and 13 drinking water sources. Water samples were taken for both physicochemical and microbiological analysis.

The physicochemical analyses showed satisfactory drinking water quality for both humans and farm animals in all the water sources examined. A concern about high concentrations of heavy metals and fluoride in groundwater sources proved unfounded as all water analyses showed consistently low concentrations of these elements. However, the microbiological analyses showed fecal contamination in seven of the 13 wells examined, and the water sources are considered not health safe as drinking water supplies to humans. The use of such surface water sources with fecal contamination to irrigation water gives some reservations, crops should be washed or boiled before consumption, and in the light of animal health, all animals should be given drinking water from drinking water wells. 

Based on the water analyses, interviews and field observations, preventive and improvement measures, such as fencing wells, drainage around the wells and construction of sanitary facilities, were proposed to reduce microbiological contamination in the wells. Improving measures also include sun exposure and boiling water 

If you want to read the master's thesis in its entirety, this can be downloaded from the menu on the right.

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone