IPR agreement Waste for Warmth

Om Oppdraget

I 2021 utarbeidet EY en patentavtale for Waste for Warmth prosjektet.

Waste for Warmth er IUG’s humanitære innovasjonsprosjekt hvor vi resirkulerer plastavfall lokalt, for å lage isolasjonsprodukter for mennesker i sårbare områder. Prosjektet er et samarbeid mellom Field Ready Turkiye, Polyfloss Factory og Ingeniører Uten Grenser, hvor IUG har prosjektledelsen. Les mer om prosjektet her.

I 2020 begynte vi sammen med partnerne å utvikle og teste en ny tilnærming til vinterisolering av telt i flyktningleirer. Polyflossteknologien er sentral, og polyflossmaskinen bruker varm sentrifugalekstrudering for å fiberisere avfallsplasten slik at den får isolerende egenskaper. Da prosjektmidler har bidratt til å videreutvikle teknologien har det vært viktig å få på plass en avtale som regulerer tilgang og pris på Polyfloss-maskiner til humanitær sektor. 

EY stillte som diskusjonspartner i møter med Ingeniører Uten Grenser og samarbeidspartnerne. EYs juridiske ressurser skulle fremme løsninger som var balanserte og rimelige for alle involverte parter i samarbeidet. EY, basert på diskusjonene, produserte utkast til avtaleverk for produksjon av The Polyfloss Factorys maskiner for levering til humanitær sektor, samtidig som The Polyfloss Factory's interesser for kommersiell sektor også ivaretas.

Ønsker du å lese hele patentavtalen kan denne lastes ned i menyen til høyre.


In 2021, EY prepared a patent agreement for the Waste for Warmth project.  

Waste for Warmth is IUG's humanitarian innovation project where we recycle plastic waste locally, to make insulation products for people in vulnerable areas. The project is a collaboration between Field Ready Turkiye, Polyfloss Factory and Engineers Without Borders, where EWB is the project manager. Read about the project here

In 2020, together with our partners, we began to develop and test a new approach to winter insulation of tents in refugee camps. The polyfloss technology is central, and the polyfloss machine uses hot centrifugal extrusion to fiberize the waste plastic so that it acquires insulating properties. As project funding has helped to further develop the technology, it has been important to put in place an agreement that regulates the access and price of Polyfloss machines to the humanitarian sector.    

EY acted as a discussion partner in meetings with Engineers Without Borders and its partners. EY's legal resources were to promote solutions that were balanced and reasonable for all parties involved in the collaboration. EY, based on the discussions, produced draft agreements to produce The Polyfloss Factory's machines for delivery to the humanitarian sector, while also safeguarding The Polyfloss Factory's interests in the commercial sector.  

If you want to read the entire patent agreement, this can be downloaded from the menu on the right. 

Fakta

År
Type oppdrag
Fagområde
Samarbeidspartner
Land

Nedlastbar informasjon

Powered by Cornerstone